മനോഹരമായ പേപ്പർ കുടകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ......

By BINDU PP.08 May, 2017

imran-azhar

 

 

മനോഹരമായ പേപ്പർ കുടകൾ കണ്ടപ്പോൾ കൊതിയായി പക്ഷെ വില കൊടുത്ത് പേപ്പർ കുടകൾ വാങ്ങുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ മനോഹര കുടകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാം.മനോഹരമായ പേപ്പർ കുടകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര ശ്രമകരമായാണെന്ന് നോക്കൂ.. എത്രപേരുടെ അധ്വാനമാണെന്നോ ഈ മനോഹര കുടകൾക്ക് പിന്നിൽ…

 

വീഡിയോ കാണാം ......

OTHER SECTIONS