വിഷ്ണുവിന്‍റെ 16 നാമങ്ങള്‍

By subbammal.02 Jul, 2018

imran-azhar

ശ്രീമഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ 16 നാമങ്ങളെ ഷോഡശനാമങ്ങള്‍ എന്നറിയിപ്പെടുന്നു. രാവിലെ സ്നാനിദികള്‍ കഴിച്ച് ശുദ്ധമായി ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ഈ 16 വിഷ്ണുനാമങ്ങള്‍ ജപിച്ചാല്‍ സര്‍വ്വാഭീഷ്ടസിദ്ധിയാണ് ഫലം. വിഷ്ണു, ജനാര്‍ദ്ദനന്‍, പദ്മനാഭന്‍, പ്രജാപതി, ചക്രധരന്‍, ത്രിവിക്രമന്‍, നാരായണന്‍, ശ്രീധരന്‍, ഗോവിന്ദന്‍, മധുസൂദനന്‍, നൃസിംഹം, ജലശായി, വരാഹം, രഘുനന്ദന്‍, വാമനന്‍, മാധവന്‍ എന്നിവയാണ് ആ പതിനാറ് പുണ്യനാമങ്ങള്‍. ഓരോ നാമത്തിനും ഓരോ ഫലമാണ്. മുഴുവന്‍ നാമങ്ങളും ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തന്‍ അവന്‍റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലകാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാന്‍റെ കൃപ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മാധവനാമം എല്ലായ്പോഴും ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്.