ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം(11/01/20)

By online desk .10 01 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ധനു 26 (11/01/20)
തിഥി
***
കൃഷ്ണ പക്ഷം പ്രഥമ
ജനുവരി 11 10:41pm വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം ദ്വിതീയ
ജനുവരി 11 10:41pm- ജനുവരി 12 08:12pm

വാരം
****
ശനിയാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
പുണര്‍തം
ജനുവരി 11 01:30pm വരെ
തുടര്‍ന്ന്
പൂയം
ജനുവരി 12 11:49am വരെ

കരണം
****
പകല്‍
പുലി-- 11:49am വരെ
പന്നി-- 10:41pm വരെ
രാത്രി-- കഴുത

നിത്യയോഗം
*****
വൈധൃതി
ജനുവരി 11 01:55 pm വരെ
വിഷ്‌കംഭ:
ജനുവരി 11 01:55 pm - ജനുവരി 12 10:46am വരെ

*****
രാഹുകാലം

09:40am -11:06 am
ഗുളികകാലം

06:48am -08:14 am
യമകണ്ടകകാലം

01:58pm -03:24 pm

അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം

12:09pm -12:55 pm

 

OTHER SECTIONS