ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

By Online Desk .21 05 2020

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ഇടവം 07 (21/05/20)

ഉദയം :6:06am

അസ്തമയം :6:36pm

തിഥി
***
കൃഷ്ണ പക്ഷം ചതുര്‍ദശി
മേയ് 21 09:36pm വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം അമാവാസി
മേയ് 21 09:36pm- മേയ് 22 11:08pm വരെ

വാരം
***
വ്യാഴാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
ഭരണി
മേയ് 22 01:04am വരെ

കരണം
****
പകൽ-- വിഷ്ടി: 08:42am വരെ
പുള്ള്-- 09:36pm വരെ
രാത്രി-- നാല്ക്കാലി

നിത്യയോഗം
******
സൗഭാഗ്യം
മേയ് 21 06:01am വരെ
ശോഭനം
മേയ് 21 06:01 am - മേയ് 22 06:26am വരെ

*****
രാഹുകാലം
01:55pm -03:29 pm

ഗുളികകാലം
09:14am -10:47 am

യമകണ്ടകകാലം
06:06am -07:40 am

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
11:56am -12:46 pm

 

 

 

OTHER SECTIONS