ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

By Akhila Vipin .02 06 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ഇടവം 19 (02/06/20)

ഉദയം :6:06am

അസ്തമയം :6:39pm

തിഥി
***
ശുക്ല പക്ഷം ഏകാദശി
ജൂൺ 02 12:04pm വരെ
ശുക്ല പക്ഷം ദ്വാദശി
ജൂൺ 02 12:04pm- ജൂൺ 03 09:05am വരെ

വാരം
***
ചൊവ്വാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
അത്തം
ജൂൺ 02 01:03am വരെ
തുടർന്ന്
ചിത്തിര
ജൂൺ 02 10:54pm വരെ
തുടർന്ന്
ചോതി
ജൂൺ 03 08:43pm വരെ

കരണം
****
പകൽ-- പശു 01:32am വരെ
വിഷ്ടി:-- 12:04pm വരെ
സിംഹം-- 10:35pm വരെ
രാത്രി-- പുലി

നിത്യയോഗം
*******
വൃതീപാദം
ജൂൺ 02 09:52am വരെ
വരിയാൻ
ജൂൺ 02 09:52am - ജൂൺ 03 06:21am വരെ

*****
രാഹുകാലം
03:31pm -05:05pm

ഗുളികകാലം
12:23pm -01:57pm

യമകണ്ടകകാലം
09:14am -10:48am

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
*11:57am-12:47pm

 

 

 

OTHER SECTIONS