അക്ഷയ ത്രിതീയ ദിനത്തില്‍ ഇതു ജപിക്കാം; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മാറും

By Web Desk.03 05 2022

imran-azhar

 


അക്ഷയ ത്രിതീയ ദിനത്തില്‍ കനകധാരാസ്‌തോത്രജപം ഉത്തമം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മാറാന്‍ കനകധാരാസ്‌തോത്രജപം സഹായിക്കും. ലളിതാസഹസ്രനാമം ജപിച്ചശേഷം കനകധാര സ്‌തോത്രം കൂടി ജപിച്ചാല്‍ മൂന്നിരട്ടി ഫലം ലഭിക്കും.

 

കനകധാരാ സ്‌തോത്രം പ്രഭാതത്തിലോ പ്രദോഷത്തിലോ ജപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിലവിളക്കിന് അരികിലായി ദേവീ ചിത്രവും കുങ്കുമവും വച്ച് അതിനു മുന്നില്‍ നമസ്‌കരിച്ച ശേഷം ജപം തുടങ്ങണം. വെറും തറയില്‍ ഇരുന്നു ജപിക്കരുത്.

 

നെയ് വിളക്കിനു മുന്നിലിരുന്നു ജപിക്കാം. രാവിലെ കിഴക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ സന്ധ്യയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ടോ വടക്കോട്ടോ തിരിഞ്ഞിരുന്നു ചൊല്ലാവുന്നതാണ്.

 

കനകധാരാ സ്തോത്രം

അംഗം ഹരേഃ പുളകഭൂഷണമാശ്രയന്തി

ഭൃഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലം

അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതിരപാംഗലീലാ

മാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗളദേവതായാഃ

മുഗ്ദ്ധാ മുഹുര്‍വിദധതി വദനേ മുരാരേഃ

പ്രേമത്രപാ പ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി

മാലാദൃശോര്‍മ്മധുകരീവ മഹോത്പലേയാ

സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗരസംഭവായാഃ

ആമീലിതാക്ഷമധിഗമ്യ മുദാ മുകുന്ദം

ആനന്ദകന്ദമനിമേഷമനംഗ തന്ത്രം

ആകേകരസ്ഥിത കനീനിക പക്ഷ്മ നേത്രം

ഭൂതൈ്യ ഭവേന്മമ ഭുജംഗശയാംഗനായാഃ

ബാഹ്വന്തരേ മധുജിതഃ ശ്രിതകൗസ്തുഭേ യാ

ഹാരാവലീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതി

കാമപ്രദാ ഭഗവതോപി കടാക്ഷമാലാ

കല്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയായാഃ

കാളാംബുദാളി ലളിതോരസികൈടഭാരേഃ

ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തഡിദംഗനേവ

മാതുസ്സമസ്തജഗതാം മഹനീയമൂര്‍ത്തിഃ

ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാര്‍ഗ്ഗവനന്ദനായാഃ

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമതഃ ഖലു യത് പ്രഭാവാത്

മാംഗല്യഭാജി മഥുമാഥിനി മന്മഥേന

മയ്യാപതേത്തദിഹ മന്ഥരമീക്ഷണാര്‍ദ്ധം

മന്ദാലസം ച മകരാലയ കന്യകായാഃ

വിശ്വാമരേന്ദ്ര പദ വിഭ്രമ ദാനദക്ഷം

ആനന്ദഹേതുരധികം മുര വിദ്വിഷോപി

ഈഷന്നിഷീദതു മയിക്ഷണമീക്ഷണാര്‍ദ്ധം

ഇന്ദീവരോദര സഹോദര മിന്ദിരായാഃ

ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടമതയോപി യയാ ദയാര്‍ദ്ര

ദൃഷ്ട്യാ ത്രിവിഷ്ടപപദം സുലഭം ലഭം തേ

ദൃഷ്ടി പ്രഹൃഷ്ടകമലോദര ദീപ്തിരിഷ്ടാം

പുഷ്ടിം കൃഷീഷ്ട മമ പുഷ്‌കര വിഷ്ടരായാഃ

ദദ്യാദ്ദയാനുപവനോ ദ്രവിണാം ബുധാരാ-

മസ്മിന്ന കിഞ്ചന വിഹംഗ ശിശൗ വിഷണ്ണേ

ദുഷ്‌കര്‍മ്മ ഘര്‍മ്മമപനീയ ചിരായ ദൂരം

നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹഃ

ഗീര്‍ദ്ദേവതേതി ഗരുഡദ്ധ്വജസുന്ദരീതി

ശാകംഭരീതി ശശിശേഖര വല്ലഭേതി

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി പ്രളയ കേളിഷു സംസ്ഥിതായൈ

തസൈ്യ നമസ്ത്രിഭുവനൈകഗുരോസ്തരുണൈ്യ

ശ്രുതൈ്യ നമോസ്തു ശുഭകര്‍മ്മ ഫലപ്രസൂതൈ്യ

രതൈ്യ നമോസ്തു രമണീയഗുണാര്‍ണവായൈ

ശക്ത്യൈ നമോസ്തു ശതപത്രനികേതനായൈ

പുഷ്ടൈ്യ നമോസ്തു പുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു നാളീകനിഭാനനായൈ

നമോസ്തു ദുഗ്ദ്ധോദധിജന്മഭൂമൈ്യ

നമോസ്തു സോമാമൃതസോദരായൈ

നമോസ്തു നാരായണ വല്ലഭായൈ

നമോസ്തു ഹേമാംബുജപീഠികായൈ

നമോസ്തു ഭൂമണ്ഡലനായികായൈ

നമോസ്തു ദേവാദി ദയാപരായൈ

നമോസ്തു ശാര്‍ങ്ഗായുധവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു ദേവൈ്യ ഭൃഗുനന്ദനായൈ

നമോസ്തു വിഷ്ണോരുരസി സ്ഥിതായൈ

നമോസ്തു ലക്ഷ്മൈ്യ കമലാലയായൈ

നമോസ്തു ദാമോദരവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു കാന്ത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ

നമോസ്തു ഭൂതൈ്യ ഭുവനപ്രസൂതൈ്യ

നമോസ്തു ദേവാദിഭിരര്‍ച്ചിതായൈ

നമോസ്തു നന്ദാത്മജ വല്ലഭായൈ

സമ്പത്കരാണി സകലേന്ദ്രിയ നന്ദനാനി

സാമ്രാജ്യ ദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി

ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാ ഹരണോദ്യതാനി

മാമേവ മാതരനിശം കലയംതു മാന്യേ

യത്കടാക്ഷ സമുപാസനാവിധി:

സേവകസ്യ സകലാര്‍ഥ സംപദഃ

സംതനോതി വചനാംഗ മാനസൈ

ത്വാം മുരാരിഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ

സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്‌തേ

ധവളതമാംശുക ഗന്ധമാല്യശോഭേ

ഭഗവതി ഹരി വല്ലഭേ മനോജ്ഞേ

ത്രിഭുവന ഭൂതികരീ പ്രസീദ മഹ്യം

ദിഗ്ഘസ്തിഭിഃ കനക കുംഭമുഖാവസൃഷ്ട

സ്വര്‍വാഹിനീ വിമലചാരുജലാപ്ലുതാംഗീ

പ്രാതര്‍ നമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ

ലോകാധിനാഥ ഗൃഹിണീമമൃതാബ്ധിപുത്രീ

കമലേ കമലാക്ഷ വല്ലഭേ ത്വം

കരുണാപൂര തരംഗിതൈരപാംഗൈ്യ ഃ

അവലോകയ മാമകിംചനാനാം

പ്രഥമം പാത്രമകൃത്രിമം ദയായാഃ

സ്തുവന്തി യേ സ്തുതിഭിരമീഭിരന്വഹം

ത്രയീമയിം ത്രിഭുവനമാതരം രമാം

ഗുണാധികാ ഗുരുതര ഭാഗ്യഭാഗിനഃ

ഭവന്തി തേ ഭുവി ബുധഭാവിതാശയാഃ

 

 

OTHER SECTIONS