ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം_(08/03/20)

By online desk .08 03 2020

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 കുംഭം 24 (08/03/20)

*തിഥി*
*********
*ശുക്ല പക്ഷം ത്രയോദശി*
*മാർച്ച് 08 06:31am വരെ*
*ശുക്ല പക്ഷം ചതുര്‍ദശി*
*മാർച്ച് 08 06:31am- മാർച്ച് 09 03:04am വരെ*

*വാരം*
**********
*ഞായറാഴ്ച*

*നക്ഷത്രം*
*************
*ആയില്യം*
*മാർച്ച് 08 06:52am വരെ*
*തുടർന്ന്*
*മകം*
*മാർച്ച് 09 04:10am വരെ*
*കരണം*
********
*പകൽ-- കഴുത 06:31am വരെ*
*ആന-- 04:50pm വരെ*
*രാത്രി-- പശു*

*നിത്യയോഗം*
***********
*അതിഗണ്ഡം*
*മാർച്ച് 08 01:07 am വരെ*
*സുകര്‍മ്മം*
*മാർച്ച് 08 09:11 pm വരെ*
*ധൃതി*
*മാർച്ച് 08 09:11 pm - മാർച്ച് 10 04:57pm വരെ*

***********
*രാഹുകാലം*

*05:03pm -06:32 pm*
*ഗുളികകാലം*

*03:34pm -05:03 pm*
*യമകണ്ടകകാലം*

*12:35pm -02:04 pm*

*അഭിജിത് മുഹൂർത്തം*

*12:11pm -12:59 pm*

 

OTHER SECTIONS