ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം (20/05/20)

By online desk .19 05 2020

imran-azharഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ഇടവം 06 (20/05/20)

ഉദയം :6:06am

അസ്തമയം :6:36pm

തിഥി
***
കൃഷ്ണ പക്ഷം ത്രയോദശി
മേയ് 20 07:42pm വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം ചതുര്‍ദശി
മേയ് 20 07:42pm- മേയ് 21 09:36pm വരെ

വാരം
***
ബുധനാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
അശ്വതി
മേയ് 20 10:37pm വരെ
തുടർന്ന്
ഭരണി
മേയ് 22 01:04am വരെ

കരണം
****
പകൽ-- ആന 06:39am വരെ
പശു-- 07:42pm വരെ
രാത്രി-- വിഷ്ടി:

നിത്യയോഗം
******
ആയുഷ്മാൻ
മേയ് 20 05:21am വരെ
സൗഭാഗ്യം
മേയ് 20 05:21 am - മേയ് 21 06:01am വരെ

*****
രാഹുകാലം
12:21pm -01:55 pm

ഗുളികകാലം
10:47am -12:21 pm

യമകണ്ടകകാലം
07:40am -09:14 am

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
*ഇല്ല

 

OTHER SECTIONS