ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം(13/03/20)

By online desk .13 03 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 കുംഭം 29 (13/03/20)

*തിഥി*
*********
*കൃഷ്ണ പക്ഷം ചതുര്‍ത്ഥി*
*മാർച്ച് 13 08:50am വരെ*
*കൃഷ്ണ പക്ഷം പഞ്ചമി*
*മാർച്ച് 13 08:50am- മാർച്ച് 14 06:17am വരെ*

*വാരം*
**********
*വെള്ളിയാഴ്ച*

*നക്ഷത്രം*
*************
*ചോതി*
*മാർച്ച് 13 01:59pm വരെ*
*തുടർന്ന്*
*വിശാഖം*
*മാർച്ച് 14 12:20pm വരെ*
*കരണം*
********
*പകൽ-- പുലി 08:50am വരെ*
*പന്നി-- 07:29pm വരെ*
*രാത്രി-- കഴുത*

*നിത്യയോഗം*
***********
*വൃദ്ധി*
*മാർച്ച് 13 12:04 am വരെ*
*വ്യാഘാതം*
*മാർച്ച് 13 08:35 pm വരെ*
*ഹർഷണം*
*മാർച്ച് 13 08:35 pm - മാർച്ച് 14 05:38pm വരെ*

***********
*രാഹുകാലം*

*11:04am -12:34 pm*
*ഗുളികകാലം*

*08:05am -09:35 am*
*യമകണ്ടകകാലം*

*03:33pm -05:02 pm*

*അഭിജിത് മുഹൂർത്തം*

*12:10pm -12:58 pm*

OTHER SECTIONS