ദൃഷ്‌ടി ദോഷം മാറികിട്ടുന്നതിനായുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ

By uthara.02 04 2019

imran-azhar

ദൃഷ്‌ടിദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെയാണ് ദൃഷ്‌ടി ദോഷമായി കണക്കാക്കാറുള്ളത് . ദൃഷ്‌ടി ദോഷം എന്നത് സർവ്വ ചരാചരങ്ങളെയും ബാധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് .ദൃഷ്‌ടി ദോഷത്തെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് ചിലർ തള്ളിക്കളയാറുണ്ട് . ദൃഷ്‌ടി ദോഷത്തെ ചിലർ അന്ധവിശ്വാസമായും കണക്കാക്കാറുണ്ട് .ഒരു കെട്ടിടം പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന വേളയിൽ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ കോലം വയ്ക്കുന്നതും ,കള്ളിമുൾ ചെടി  തൂക്കുന്നതും ദൃഷ്‌ടി ദോഷം മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു .

 

ഗൃഹത്തിൽ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ വാഹത്തിൽ ശംഖോ പൂജിച്ച മാലയോ ചാർത്താറുണ്ട് . ഇതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനും കഴിയും . കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദൃഷ്‌ടി ദോഷം മാറുന്നതിനായി കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്ന വേളയിൽ കുട്ടികളുടെ ചെവിക്ക് പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവെള്ളയിൽ കറുത്ത പൊട്ടു ചാർത്താറുണ്ട് .

 

അത് പോലെ തന്നെ കരിവളയും അണിയിക്കാറുണ്ട് . കൂടാതെ കടുക് തൂവാതെ ഉപ്പും മുളകും കൂട്ടി കൈയിൽ അടുത്ത ശേഷം നമഃശിവായ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അടുപ്പിലേക്ക് ഇടുന്നതിലൂടെ ദൃഷ്‌ടി ദോഷം മാറിക്കിട്ടും എന്ന വിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് .

OTHER SECTIONS