ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

By online desk .30 05 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ഇടവം 16 (30/05/20)

ഉദയം :6:06am

അസ്തമയം :6:38pm

തിഥി
***
ശുക്ല പക്ഷം അഷ്ടമി
മേയ് 30 07:57pm വരെ
ശുക്ല പക്ഷം നവമി
മേയ് 30 07:57pm- മേയ് 31 05:37pm വരെ

വാരം
***
ശനിയാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
മകം
മേയ് 30 06:03am വരെ
തുടർന്ന്
പൂരം
മേയ് 31 04:43am വരെ

കരണം
****
പകൽ-- വിഷ്ടി: 08:59am വരെ
സിംഹം-- 07:57pm വരെ
രാത്രി-- പുലി

നിത്യയോഗം
******
ഹർഷണം
മേയ് 30 07:27pm വരെ
വജ്ര:
മേയ് 30 07:27pm - മേയ് 31 04:30pm വരെ

*****
രാഹുകാലം
09:14am -10:48am

ഗുളികകാലം
06:06am -07:40am

യമകണ്ടകകാലം
01:56pm -03:30pm

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
11:57am-12:47pm

OTHER SECTIONS