ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 07/11/2019

By online desk.07 11 2019

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 തുലാം 21 (07/11/19)

 

വാരം
****


വ്യാഴാഴ്‌ച

 

നക്ഷത്രം
****

ചതയം 09:15am വരെ


തുടർന്ന് പൂരുരുട്ടാതി


നവംബർ 8 12:12am വരെ

 

തിഥി
****


ശുക്ല പക്ഷം ദശമി


നവംബർ 07 09:55am വരെ


ശുക്ല പക്ഷം ഏകാദശി


നവംബർ 07 09:55am-നവംബർ 08 12:24pm വരെ

 


കരണം
****


പകൽ-- ആന 09:55am വരെ

 

പശു-- 11:10pm വരെ

 

രാത്രി-- വീഷ്ടി:

 

നിത്യയോഗം
*****

ധ്രൂവംനവംബർ 07 08:42am വരെ

 

വ്യാഘാതം

 

നവംബർ 07 08:42am - നവംബർ 08 09:34am വരെ


***


രാഹുകാലം

01:35pm -03:02 pm

 

ഗുളികകാലം

09:14am -10:41 am

 

യമകണ്ടകകാലം

06:20am -07:47 am

 

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

11:45am -12:31 pm

OTHER SECTIONS