ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 09/11/2019

By online desk.09 11 2019

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 തുലാം 23 (09/11/19)

 

വാരം
****


ശനിയാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം
****

 

ഉതൃട്ടാതി 02:56pm വരെ


തുടർന്ന് രേവതി


നവംബർ 10 05:19pm വരെ

 

തിഥി
****


ശുക്ല പക്ഷം ദ്വാദശി


നവംബർ 09 02:39pm വരെ


ശുക്ല പക്ഷം ത്രയോദശി


നവംബർ 09 02:39pm-നവംബർ 10 04:33pm വരെ


കരണം
****


പകൽ-- സിംഹം 01:34am വരെ


പുലി-- 02:39 pm വരെ

 

രാത്രി-- പന്നി

 

നിത്യയോഗം
*****

ഹർഷണം


നവംബർ 09 10:15am വരെ

 

വജ്ര

 

നവംബർ 09 10:15am - നവംബർ 10 10:41am വരെ


***


രാഹുകാലം

 

09:14am -10:41 am

 

ഗുളികകാലം

 

06:20am -07:47 am

 

യമകണ്ടകകാലം

 

01:35pm -03:02 pm

 

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

 

11:45am -12:31 pm

OTHER SECTIONS