ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 05/11/2019

By online desk.05 11 2019

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 തുലാം 19 (05/11/19)

 

വാരം

****

ചൊവ്വാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം

****

തിരുവോണം 03:23am വരെ

തുടർന്ന് അവിട്ടം

നവംബർ 6 06:15am വരെ

 

തിഥി

****

ശുക്ല പക്ഷം അഷ്ടമി

നവംബർ 05 04:57am വരെ

ശുക്ല പക്ഷം നവമി

നവംബർ 05 04:57am - നവംബർ 06 07:21am വരെ

 

കരണം

****

പകൽ-- സിംഹം 04:57am വരെ

പുലി-- 06:07pm വരെ

രാത്രി-- പന്നി

 

നിത്യയോഗം

*****

ഗണ്ഡം

നവംബർ 05 07:00am വരെ

വൃദ്ധി

നവംബർ 05 07:00am - നവംബർ 06 07:21am വരെ

 

***

രാഹുകാലം

03:02pm -04:30 pm

 

ഗുളികകാലം

 

12:08pm -01:35 pm

 

യമകണ്ടകകാലം

 

09:14am -10:41 am

 

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

 

11:45 AM – 12:31 PM

OTHER SECTIONS