ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 30/11/19

By online desk.30 11 2019

imran-azhar 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 വൃശ്ചികം 14 (30/11/19)

തിഥി
****


ശുക്ല പക്ഷം ചതുര്‍ത്ഥി


നവംബര്‍ 30 06:04pm വരെ


ശുക്ല പക്ഷം പഞ്ചമി


നവംബര്‍ 30 06:04pm- ഡിസംബര്‍ 01 07:13pm വരെ


വാരം
****


ശനിയാഴ്ച


നക്ഷത്രം
****

പൂരാടം 08:16am വരെ


തുടര്‍ന്ന് ഉത്രാടം


ഡിസംബര്‍ 01 09:40am വരെ


കരണം
****

പകല്‍-- പശു 05:46am വരെ

വീഷ്ടി:-- 06:04 pm വരെ


രാത്രി-- സിംഹം


നിത്യയോഗം
*****

ഗണ്ഡം


നവംബര്‍ 30 01:53 pm വരെ


വൃദ്ധി


നവംബര്‍ 30 01:53pm - ഡിസംബര്‍ 01 01:30pm വരെ

*****

രാഹുകാലം


09:21am -10:47 am


ഗുളികകാലം


06:29am -07:55 am


യമകണ്ടകകാലം


01:39pm -03:05 pm


അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം


11:50am -12:36 pm

 

 

OTHER SECTIONS