ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 09/12/19

By online desk.09 12 2019

imran-azharഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 വൃശ്ചികം 23 (09/12/19)


തിഥി
****


ശുക്ല പക്ഷം ദ്വാദശി

ഡിസംബര്‍ 09 09:53am വരെ


ശുക്ല പക്ഷം ത്രയോദശി

ഡിസംബര്‍ 09 09:53am- ഡിസംബര്‍ 10 10:43am വരെ


വാരം
****

തിങ്കളാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം
****

അശ്വതി

ഡിസംബര്‍ 09 03:30am വരെ

തുടര്‍ന്ന് ഭരണി

ഡിസംബര്‍ 10 05:00am വരെ


കരണം
****

പകല്‍-- പുലി 09:53am വരെ

പന്നി-- 10:23pm വരെ

രാത്രി-- കഴുത

 

നിത്യയോഗം
*****

പരിഘം


ഡിസംബര്‍ 09 05:04 pm വരെ


ശിവം


ഡിസംബര്‍ 09 05:04pm - ഡിസംബര്‍ 10 04:25pm വരെ

*****

രാഹുകാലം


07:59am -09:25 am


ഗുളികകാലം


01:42pm -03:08 pm


യമകണ്ടകകാലം


10:51am -12:17 pm


അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം


11:54am -12:39 pm

 

OTHER SECTIONS