ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 06/11/2019

By online desk.06 11 2019

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 തുലാം 20 (06/11/19)

 

വാരം

****


ബുധനാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം

****

അവിട്ടം 06:15am വരെ


തുടർന്ന് ചതയം


നവംബർ 7 09:15am വരെ

 

തിഥി

****

ശുക്ല പക്ഷം നവമി


നവംബർ 06 07:21am വരെ


ശുക്ല പക്ഷം ദശമി


നവംബർ 06 07:21am-നവംബർ 07 09:55am വരെ


കരണം

****


പകൽ-- പന്നി 07:21am വരെ

 

കഴുത-- 08:37pm വരെ

 

രാത്രി-- ആന

 

നിത്യയോഗം

*****

വൃദ്ധി


നവംബർ 06 07:21am വരെ

 

ധ്രൂവം

 

നവംബർ 06 07:21am - നവംബർ 07 08:42am വരെ


***


രാഹുകാലം

 

12:08pm -01:35 pm

 

ഗുളികകാലം

 

10:41am -12:08 pm

 

യമകണ്ടകകാലം

 

07:47am -09:14 am

 

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

 

ഇല്ല

OTHER SECTIONS