ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

By online desk .15 01 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 മകരം 01 (15/01/20)

തിഥി
****
കൃഷ്ണ പക്ഷം പഞ്ചമി
ജനുവരി 15 12:10pm വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം ഷഷ്ഠി
ജനുവരി 15 12:10pm- ജനുവരി 16 09:41am
വാരം
****
ബുധനാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
പൂരം
ജനുവരി 15 05:57am വരെ
തുടർന്ന്
ഉത്രം
ജനുവരി 16 04:07am വരെ

കരണം
****
പകൽ-- പന്നി 01:29am വരെ
കഴുത-- 12:10pm വരെ
ആന-- 10:54pm വരെ
രാത്രി-- പശു

നിത്യയോഗം
*****
സൗഭാഗ്യം
ജനുവരി 15 12:33 am വരെ
ശോഭനം
ജനുവരി 15 09:13pm വരെ
അതിഗണ്ഡം
ജനുവരി 15 09:13 pm - ജനുവരി 16 06:02pm വരെ

*****
രാഹുകാലം

12:34pm -02:00 pm
ഗുളികകാലം

11:08am -12:34 pm
യമകണ്ടകകാലം

08:15am -09:41 am

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

ഇല്ല

OTHER SECTIONS