ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം (16/01/20)

By online desk .15 01 2020

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 മകരം 02 (16/01/20)

തിഥി
****
കൃഷ്ണ പക്ഷം ഷഷ്ഠി
ജനുവരി 16 09:41am വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം സപ്തമി
ജനുവരി 16 09:41am- ജനുവരി 17 07:28am
വാരം
****
വ്യാഴാഴ്‌ച

നക്ഷത്രം
*****
ഉത്രം
ജനുവരി 16 04:07am വരെ
തുടർന്ന്
അത്തം
ജനുവരി 17 02:30am വരെ

കരണം
****
പകൽ-- പശു 09:41am വരെ
വിഷ്ടി:-- 08:32pm വരെ
രാത്രി-- സിംഹം

നിത്യയോഗം
*****
അതിഗണ്ഡം
ജനുവരി 16 06:02 pm വരെ
സുകര്‍മ്മം
ജനുവരി 16 06:02 pm - ജനുവരി 17 03:06pm വരെ

*****
രാഹുകാലം

02:00pm -03:26 pm
ഗുളികകാലം

09:42am -11:08 am
യമകണ്ടകകാലം

06:49am -08:16 am

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

12:11pm -12:57 pm

OTHER SECTIONS