ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 1195 ധനു 27 (12/01/20)

By online desk.11 01 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ധനു 27 (12/01/20)

തിഥി
****
കൃഷ്ണ പക്ഷം ദ്വിതീയ
ജനുവരി 12 08:12pm വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം തൃതീയ
ജനുവരി 12 08:12pm- ജനുവരി 13 05:32pm

വാരം
****
ഞായറാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
പൂയം
ജനുവരി 12 11:49am വരെ
തുടർന്ന്
ആയില്യം
ജനുവരി 13 09:55am വരെ

കരണം
****
പകൽ-- കഴുത 09:28am വരെ
ആന-- 08:12pm വരെ
രാത്രി-- പശു

നിത്യയോഗം
*****
വിഷ്കംഭ:
ജനുവരി 12 10:46 am വരെ
പ്രീതി
ജനുവരി 12 10:46 am - ജനുവരി 13 07:25am വരെ

*****
രാഹുകാലം

04:51pm -06:17 pm
ഗുളികകാലം

03:25pm -04:51 pm
യമകണ്ടകകാലം

12:33pm -01:59 pm

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

12:10pm -12:55 pm

 

OTHER SECTIONS