സന്നിധാനത്തെ വഴിപാട്

By sruthy .19 Nov, 2017

imran-azharപതിനെട്ടാം പടിയ്ക്ക് സമീപവും മാളിക പുറത്തുമാണ് അപ്പം അരവണ വഴിപാട് പ്രസാദം കിട്ടുന്ന കൗണ്ടറുള്ളത്.

ശബരിമലയിലെ വഴിപാട് നിരക്ക് 


അരവണ                                       80
അപ്പം                                            40
ഗണപതിഹോമം                           300
പുഷ്പാഭിഷേകം                          10,000
ഉഷ പൂജ                                       1000
ഉച്ചപൂജ                                        2500
നിത്യപൂജ                                      3000
അര്‍ച്ചന                                         50
പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകം                  100
ശര്‍ക്കരപായസം                            20
വെള്ളനിവേദ്യം                             20
അട നിവേദ്യം                                50
ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ്                       100
നീരാജനം                                       100
വിഭൂതി പ്രസാദം                           25
പൂജിച്ച മണി ചെറുത്                     50
പൂജിച്ച മണി വലുത്                      100;
അയ്യപ്പ ചക്രം                                 200
ചോറൂണ്                                       250
നാമകരണം                                    100
മുഴുക്കാപ്പ്                                     750
വെള്ളിയങ്കി ചാര്‍ത്ത്                     5000
തങ്കയങ്കി ചാര്‍ത്ത്                          10,000
നെല്‍പ്പറ വഴിപാട്                         200

OTHER SECTIONS