ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

By Online Desk.31 05 2020

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ഇടവം 17 (31/05/20)

 

ഉദയം :6:06am

 

അസ്തമയം :6:38pm

 

തിഥി


ശുക്ല പക്ഷം നവമി
മേയ് 31 05:37pm വരെ
ശുക്ല പക്ഷം ദശമി
മേയ് 31 05:37pm- ജൂൺ 01 02:57pm വരെ

 

വാരം


ഞായറാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം
പൂരം
മേയ് 31 04:43am വരെ
തുടർന്ന്
ഉത്രം
ജൂൺ 01 03:01am വരെ

 

കരണം

പകൽ-- പുലി 06:50am വരെ
പന്നി-- 05:37pm വരെ
രാത്രി-- കഴുത

 

നിത്യയോഗം
വജ്ര:
മേയ് 31 04:30pm വരെ
സിദ്ധി
മേയ് 31 04:30pm - ജൂൺ 01 01:17pm വരെ

 

രാഹുകാലം
05:04pm -06:38pm

 

ഗുളികകാലം
03:30pm -05:04pm

 

യമകണ്ടകകാലം
12:22pm -01:56pm

 

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
11:57am-12:47pm

 

OTHER SECTIONS