ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

By Online Desk.01 06 2020

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ഇടവം 18 (01/06/20)

 

ഉദയം: 6:06am

 

അസ്തമയം: 6:38pm

 

തിഥി

ശുക്ല പക്ഷം ദശമി
ജൂൺ 01 02:57pm വരെ
ശുക്ല പക്ഷം ഏകാദശി
ജൂൺ 01 02:57pm- ജൂൺ 02 12:04pm വരെ

 

വാരം

തിങ്കളാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം

ഉത്രം
ജൂൺ 01 03:01am വരെ
തുടർന്ന്
അത്തം
ജൂൺ 02 01:03am വരെ

 

കരണം

പകൽ-- കഴുത 04:19am വരെ
ആന-- 02:57pm വരെ
രാത്രി-- പശു

 

നിത്യയോഗം

സിദ്ധി
ജൂൺ 01 01:17pm വരെ
വൃതീപാദം
ജൂൺ 01 01:17pm - ജൂൺ 02 09:52am വരെ


രാഹുകാലം
07:40am -09:14am

 

ഗുളികകാലം
01:56pm -03:31pm

 

യമകണ്ടകകാലം
10:48am -12:22pm

 

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
11:57am-12:47pm

 

OTHER SECTIONS