കൊല്ലൂര്‍ ശ്രീമൂകാംബിക സന്നിധിയില്‍ നവരാത്രിഉത്സവത്തിന് ശുഭാരംഭം