"സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മുത്തപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചു ആ വിളി പുറത്തു ഞാൻ ഉണ്ടാകും " നമ്മുടെ പ്രിയ ദൈവമായ മുത്തപ്പൻ