ആലത്തിയൂര്‍ ഹനുമാന്‍ സ്വാമിക്ക് അവില്‍ നേദിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യം ഇതാ