എല്ലാ പ്രശ്നനിഗ്രഹണത്തിനും ചൈതന്യമൂർത്തിയായ വെള്ളനാട്ടമ്മ