ദേവീപ്രീതിക്ക് അത്യുത്തമം, നവരാത്രി പോലെ പ്രാധാന്യം തൃക്കാര്‍ത്തിക