വീട്ടുവളപ്പില്‍ ആല്‍മരം തനിയെ മുളച്ചാല്‍, ഭവനത്തില്‍ ചിലന്തിവല കെട്ടിയാല്‍, ഇതൊന്നും നല്ല ലക്ഷണമല്ല