ദൗർഭാഗ്യകരമായ ആദ്യ യാത്ര; ആഗ്രഹിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ 38 ലക്ഷത്തിന്റെ എംപിവി ഷോറൂമിന്റെ മതിലിലിടിച്ച് തകർന്നു (വിഡിയോ)