വിസ്മയിപ്പിച്ച് അംബാനി പുത്രന്മാരുടെ ആഡംബരയാത്ര: പൊടിപൊടിച്ചത് വെറും 16.55 കോടി രൂപ