നിരത്തുകളിലെ രാജാവാകാൻ ബി.എം.ഡബ്ല്യു ആര്‍18 ക്ലാസിക്; ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു