ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ മോട്ടോഴ്‌സിനെ ഏറ്റെടുത്ത പ്യൂഷൊ ഉടന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തും !!!