സ്‌കോഡയുടെ പുത്തന്‍ റാപ്പിഡിന്റെ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി