11 ലക്ഷത്തിന്‍റെ കാര്‍ നന്നാക്കാൻ 22 ലക്ഷം; അമ്പരന്ന് ഉടമ!