കവാസാക്കി നിഞ്ച 300 ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍; വില 2.98 ലക്ഷം