ചെറു എസ്‍യുവി സെഗ്‌മെന്റിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ എംജി ആസ്റ്റർ