ഹിമാലയൻ ബി എസ് 6 പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി റോയൽ എൻഫീൽഡ്