റിയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുമായി പുതിയ യമഹ FZ-S FI 86,042 രൂപക്ക്