വൈദ്യുത സ്‌കൂട്ടര്‍ നിരയുമായി ആംപിയര്‍ ഇലക്‌ട്രിക് വെഹിക്കിള്‍സ്