ഒരു കേക്കിന് ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ ഫ്രീ! പുതിയ തന്ത്രവുമായി ബേക്കറിയുടമ