ബൈജൂസ് ആപ്പ് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും