സെന്‍സെക്‌സ് 79.90 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 41,872ലും നിഫ്റ്റി 19 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിലും ക്ലോസ് ചെയ്തു