മുന്നേ കുതിച്ച് ജിയോ; പിറകേയെത്താൻ ശ്രമിച്ച് എയർടെല്ലും ഐഡിയയും