റിപോ നിരക്കിനു പിന്നാലെ പലിശനിരക്കും കുറച്ച് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ