ഓഹരിസൂചികകളിൽ നേട്ടം തുടരുന്നു, 50,000 മറികടക്കാനാകാതെ സെന്‍സെക്‌സ്