ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുതല്‍ ചെറുകിട ഔട്ട്‌ലറ്റുകള്‍ തുറക്കാന്‍ ഐകിയ