കോവിഡ് ആദായ നികുതിയെയും ബാധിച്ചു ; വരുമാനത്തിൽ 22 .5 ശതമാനം ഇടിവ്