യുവാവിനെ അടിച്ചുകൊന്നത് കാമുകിയെചെല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെ ; 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ