കോടതിമുറിയില്‍ വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്ക് പ്രതിയുടെ മര്‍ദ്ദനം