മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്‍ നിരന്തരം കളിയാക്കി , ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച സുഹൃത്തിനെ കുത്തിക്കൊന്നു