ഗര്‍ഭകാലവും ശരീരഭാരവും; എത്രമാത്രം ശരീരഭാരത്തില്‍ വ്യത്യാസം വരണം?