ആര്‍ത്തവദിനങ്ങളില്‍ നെല്ലിക്കയും പാവയ്ക്കയും കഴിക്കാം