സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തെ രോമത്തിനോട് ഇനി വിടപറയാം ............