കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ കള്ള് മാത്രമല്ല രൂചിയൂറും കറികളുണ്ട് ! : ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കഴിക്കണം....