കോവിഡ് വായുവിലൂടെ പകരുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘം, വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന