അറിയാമോ സ്ത്രീകള്‍ളെപ്പോലെ പുരുഷന്മാര്‍ക്കുമുണ്ട് ആര്‍ത്തവ വിരാമം !