ബദാം, നല്ല ഉറക്കം സൌന്ദര്യരഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ലോകസുന്ദരി