വേനല്‍ക്കാല കേശ സംരക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം തല തണുപ്പിക്കാന്‍?