ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം റെഡി ടു മൂവ് ഫ്ലാറ്റുകൾ