'ഗൃഹത്തിന്റെ തെക്കുവശത്ത് അത്തിയും പുളിയും വരണം' : വാസ്തു ശാസ്ത്രവും വീട്ടുവളപ്പിലെ വൃക്ഷസ്ഥാനങ്ങളും അറിയാൻ