ചൂടിൽ നിന്ന് വീടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചില വിദ്യകൾ .....