വ്യാജപ്രചരണം നടത്തി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു; ഇഷ ഗുപ്തയ്ക്കെതിരെ അപകീർത്തി കേസ്