സെന്തിലിന്റെ തകർപ്പൻ മേക്കോവർ: 'ഉടുമ്പ്' സെക്കൻ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി