'സിനിമാ മേഖല തര്‍ക്കങ്ങളല്ല തന്നെ അലട്ടുന്നത്' : 'നിപ്പാ' സിനിമയാക്കുന്നു ജയരാജ്