മമ്മൂട്ടി കുള്ളനായി വരില്ല: സോഹൻ സീനുലാൽ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി സൂചന