ആരോപണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുത്, എന്തുവന്നാലും ഒപ്പമുള്ളവരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കില്ല; പാർവതി തിരുവോത്ത്