ആരാധകരെ ഒരുങ്ങിക്കോ... വരാനിരിക്കുന്നത് മാസ് ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾ; പൃഥ്വിരാജ്