വിവാഹനിശ്ചയം മാറ്റിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി ഗൗരി കൃഷ്ണന്‍