'യുദ്ധം നന്മയും, തിന്മയും തമ്മിലല്ല, തിന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ' ലൂസിഫർ ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത് (വീഡിയോ)