ചട്ടയും മുണ്ടും ധരിച്ച് ഇട്ടിച്ചായന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങളും വൈറൽ