ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ദിവസവേതനക്കാർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എ.ഐ.എഫ്.ഇ .സി