ഐപിഎൽ തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ചെന്നൈക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി