പെപ്പ് ഗാര്‍ഡിയോളയുടെ മാതാവ് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചു