ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യക്കും തുടക്കം പിഴച്ചു; 99-3 (33 Ov)