1,900 രൂപക്ക് ലാവ പ്രൈം Z ഫീച്ചര്‍ ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിച്ചു