ഇന്ത്യന്‍ വാച്ച് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ഇസിജി സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ആപ്പിള്‍