33 വാട്ട് ചാർജർ, 48 എം.പി ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ പുതിയ സ്പാർക്ക് 8 പ്രൊ (SPARK 8 Pro) അവതരിപ്പിച്ച് ടെക്‌നോ (TECNO)