വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ ഫ്യൂച്ചര്‍ സ്‌കില്ലുകള്‍ എന്തെല്ലാം, അതിനായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സജ്ജരാക്കാം?