ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ 3500 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തി ഷഓമി