നോക്കിയ 6.1 പ്ലസ് വിപണിയിലെത്തുന്നു; വില 20,100 രൂപ