ഫേസ്ബുക്കിനു പൂട്ടുവീഴുന്നു? മെറ്റ മൂക്കുകുത്തി വീണു