കാവുവിളയില്‍ നിന്ന് ആറ്റുകാല്‍ വരെ

ജഗദ്മാതാവിന്‍റെ പാദപത്മം പതിയാന്‍ സൌഭാഗ്യമുണ്ടായ പുണ്യദേശമാണ് ആറ്റുകാല്‍.മഹാമായയായ ദേവിയുടെ തിരു അവതാരത്തിന് മുന്പ് വരെ ദേശത്തിന് ആറ്റുകാല്‍ എന്ന് പേര്‍ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.