മണ്ണാറശാല ആയില്യം ഉത്സവം 23ന്

ഹരിപ്പാട് : പ്രസിദ്ധമായ മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആയില്യം ഉത്സവം 23ന് നടക്കും.