വായ്ക്കരക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ കലം കരിക്കല്‍ വഴിപാട് ആരംഭിച്ചു

പെരുമ്പാവൂര്‍ കാരിമറ്റത്ത് ശ്രീ ഭഗവതി ട്രസ്റ്റിന്റെ ശ്രീ വായ്ക്കരക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ കലം കരിക്കല്‍ വഴിപാട് ആരംഭിച്ചു. ക്ഷേത്രം മേല്‍ശത്‌ന്തിമാര ുടെ കാര്‍മ്മികത്വത്തില്‍ ആരംഭിച്ച വഴിപാട് മേടം പത്ത് ഏപ്രില്‍ 23 ന് സമാപിക്കും. ഒറ്റക്കലം, ഉദരക്കലം , അയ്ങ്കലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകളാണ്