ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഫലം

ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രങ്ങളുടെ മാതാവാണ്. ഗായത്രിയെക്കാൾ മികച്ചൊരു മന്ത്രം മറ്റെങ്ങും ഇല്ല.