നവഗ്രഹങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും

സൂര്യന്‍ ~ കൂവളത്തില, ചന്ദ്രന്‍~ വെള്ളത്താമര