അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാര്‍ക്ക് പുതുവര്‍ഷം എങ്ങനെ?

ഗുണ​ഫ​ല​ങ്ങള്‍ കു​റ​ഞ്ഞും ദോഷ​ഫ​ല​ങ്ങള്‍ കൂ​ടു​ത​ലും അ​നു​ഭ​വി​ക്കുന്ന അവ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും അ​ശ്വ​തി​ന​ക്ഷ​ത്ര​ക്കാര്‍. സാന്പ​ത്തിക നേ​ട്ടം, ഭൂ​സ്വ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ക, ശാ​രീ​രിക ക്ഷ​മത എ​ന്നീ ഗുണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളും,