സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് തിരുപ്പതി ദര്‍ശനം

ഏവരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാമ്പത്തികം . സാമ്പത്തികമായി അഭിമുഖി കരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സപ്തഗിരീശ്വരന്‍ അഥവാ ബാലാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുപ്പതി ദർശനം ഉത്തമമാണ് .