ഓണവും ബുദ്ധനും ചേരമാനും

മഹാബലിയുമായുള്ള ഐതീഹ്യമാണ് ഓണത്തിന് പ്രധാനം. ഈ ഐതീഹ്യമാണ് കാലാകാലങ്ങളായി നാം കൈമാറി വരുന്നത്. എന്നാല്‍ മഹാബലിയുടേത് അല്ലാതെ വേറെയും ഐതീഹ്യങ്ങള്‍ ചിങ്ങ മാസവും ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. ഓണം പോലെ സ്വാധീനമിലെ്‌ളങ്കിലും ശ്രീബുദ്ധനുമായി ബന്ധപെ്പടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കഥകളും ഉണ്ട്.