ദിനസരി

By സീന ജോസഫ് .03 06 2020

imran-azhar

 

 

വിരസത പോലും പഴമചൂഴുമ്പോൾ
വിഷാദം കറുത്ത കരിമ്പടം പുതയ്ക്കും

 

ഇലയനക്കാതെ കാറ്റൊടുങ്ങിടും
വിറങ്ങലിച്ചു മരങ്ങൾ നിന്നിടും

 

ചിറകൊടിഞ്ഞ പക്ഷികൾ നിരന്തരം
തിരഞ്ഞിടുന്നു ചിതലരിച്ച നേരുകൾ

 

ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകൾ
ചിതയൊരുക്കുന്നു ജീവനിൽ

 

പകുതിമാഞ്ഞ പകലിനിന്നു
പതിവില്ലാത്ത പരിഭ്രമം

 

ഇനിയും വരാത്ത സന്ധ്യകൾ
ഇറയത്തുരുകും പ്രതീക്ഷകൾ

 

ഇരുളിൻ മറവിലുറങ്ങുവാൻ
ഇതളടയ്ക്കുന്നു പൂവുകൾ

 

മറവിയിൽ മെല്ലെ മായുന്നു
താരാട്ടുപാട്ടിന്റെ ശീലുകൾ

 

കാത്തിരുന്ന കാൽപ്പാടുകൾ
പതിഞ്ഞു കാണുന്നു പൊടിമണ്ണിൽ

 

പുരാതനമീ ജീവിതം വീണ്ടും
പതിയെ മുഖം കുനിയ്ക്കുന്നു

 

മെല്ലെപ്പടിയിറങ്ങുന്നു
ദൂരെ തിരകളാർക്കുന്നു...!

 

OTHER SECTIONS