സദ്യ

By Dr. Suresh.02 12 2019

imran-azhar

 

 

വീമ്പുപറയിക്കാൻ മേനിനടിക്കുന്ന
വമ്പന്മാർ നേദിക്കുമാന സദ്യ:
പദവിനൽകുന്നൊരു സ്ഥിതിയായ്മാറവെ,
അതിയായ് ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുലോകരും,
ആസ്തികൾ വിറ്റുമേ സദ്യനടത്തുന്ന
വിദൂഷകവൃന്ദങ്ങളാകവേ നാം !
എന്തിനുമേതിനും തീറ്റയല്ലാതൊന്നും
ചിന്തിക്കാനാവില്ല മാലോകർക്കും !

 

ചെറുചെറു സൗഹൃദസല്ലാപമാകിലും,
നിറയേയിന്നൂട്ടുവാൻ വിഭവമേറെ,,
ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ മധുരമാം ഓർമ്മകൾ
വീർത്തവയറിന്റെ ഏമ്പമാകും !
സദ്യയാഘോഷങ്ങളുണ്ടെന്നുകേൾക്കുകിൽ
ഉദ്യോഗം പോലുമേ അവധിയാക്കും !
വെപ്പൊരു നാളിനു വേണ്ടെന്നുവക്കുവാൻ
അപ്പാടെ ക്ഷീണിച്ചോർക്കഭികാമ്യമല്ലോ:

 

ഉല്ലാസമേകുന്ന സദ്യകൾ തീർക്കുന്ന
സ്വല്പമേയല്ലാ സുഖക്കേടുകൾ !
അമിതത്വമാകുന്ന ഭക്ഷണരീതികൾ
മൃതഗാത്രരാക്കുമെന്നോർമ്മയുണ്ടോ?
ഭാവിക്കുവേണ്ടുന്ന ദ്രവ്യമാർഗങ്ങളോ
ഇവ്വിധം തീർക്കുന്ന ഏഭ്യ തൃഷ്ണ !
ഒരുചാൺ വയറിനു കരഞ്ഞുറങ്ങീടുന്ന
കുരുന്നുകളുണ്ടിടെ ചുറ്റുവട്ടം !!
പശിയില്ലാവയറുകൾവീർക്കുമ്പോളോർക്ക
വിശന്നുറങ്ങീടുന്നോരാ മുഖങ്ങൾ !!

 

ഭോജ്യങ്ങൾകൂടുമ്പോൾനീ മൃതരോഗിയായ്
തേജസ്സുചോർന്നങ്ങു കണ്ണടക്കേ,
ഛായാപടത്തിനു മുന്നിൽനിൻ സദ്യക്ക്
പായസമുണ്ണുവാൻ ഞാനുമുണ്ടേ !!!

 

Dr.സുകേഷ്

 

OTHER SECTIONS