സ്വാതന്ത്ര്യം

By Anil Chenganasseri.15 10 2019

imran-azhar

 

പാരായ പാരൊക്കെ ചുറ്റി നടന്നു ഞാൻ


സ്വാതന്ത്ര്യമെന്തെന്നറിയാൻ


പുൽമേട്ടിൽ മേയുന്ന കാളയെപ്പോലെ ഞാ-


നൊറ്റയ്ക്കു ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു


കണ്ണടച്ചേകനായ്തെല്ലിട നിന്നതും


വിണ്ണിന്റെയപ്പുറം പിന്നിട്ടതും


ഇരുളിന്റെ കാരാഗൃഹത്തിലും സ്വച്ഛമായ്


ഇതൾ വിടർത്തുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം


ഇടതടവില്ലാതൊഴുകും തടിനിയിൽ


തടിനിയിൽ നുരപൊത്തും ചുഴികളിലും


പുതുഗന്ധം ഉലകാകെയെത്തിയ്ക്കും പുലരിയി-


ലൊരു കുളിർ കാറ്റിൻ മുതുകിലേറി


ഒരു യുഗഗാനമുതിർത്തും കുയിലായി,


കവിയായിയനുഭൂതി കോരിച്ചൊരിഞ്ഞതും


അടവിയ്ക്കും മേടിനും കടലിനും മീതെയായ്


തുടികൊട്ടും കൊണ്ടലായ് പീലിവിരിച്ചതും


സപ്തവർണ്ണങ്ങളാലുയരെ വിഹായസ്സിൽ


സത്യക്കൊടിക്കൂറ പാറിക്കളിപ്പതും


പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കയ്പുകുടിച്ചോർക്കേ


സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രുചിയറിയൂ

 

 

 -അനിൽ ചെങ്ങണാശ്ശേരി

OTHER SECTIONS