ഇന്നത്തെ ട്രെയിന്‍ വിവരങ്ങള്‍

By Online Desk.18 Aug, 2018

imran-azhar

വളരെയധികം പേർ റയിൽവേ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായ് വിളിക്കുന്നു.. അവർക്കീ വിവരങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു.

Trains services @ Kerala on 18.08.2018

From Trivandrum via Nagerkovil-MADURAI
1. 12625 TVC-NDLS 11.15
2. 16316 KVCL-SBC 16.45
3. 17229 TVC-HYB. 7.15
4. 16382 CAPE-CSMT 6.40
5. 22641 TVC-INDB 17.00

From ERS-TVC

1.16341 -5.20
2.spl train 8.00
3.spl train 11.40
4. Spl train 15.00
5. 16605 -16.25
6. 12075- 17.25
7. 16128 -23.40

From TVC -ERS

1.12076 6.00
2.16606 6.25
3. Spl train 9.00
4. Spl train 11.30
5.Spl train 15.00
6. Spl train 19.25

FROM CALICUT to mangalore

1. 56653 CLT-CAN  6.40
2. Spl. Train CLT-MAQ 10.00
3. 56323 -CLT -MAQ 13.00
4. 56657 -CLT-CHV 14.05
5. Spl train CLT-MAQ 17.00
6. Spl train CLT -MAQ 21.00

From mangalore to Calicut

1.56654 MAQ-CLT 5.20
2.spl train MAQ-CLT 07.40
3.spl train MAQ-CLT 11.40
4.spl train MAQ -CLT 14.20
5.57656 MAQ-CAN 17.00

From Palakkad towards Coimbatore

1. 12696 -00.45
2 .16188 1.40
3.56712-6.40 (PGTN)
3.22639-5.00
4.66606-7.30(pgtn )
5.spl train 9.10
6. 56650 11.20
7. 66604 15.55
8.66608 14.20 (PGTN)

All other trains are most likely to be cancelled.

OTHER SECTIONS