മത്സ്യ ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരദേശത്ത് കൃത്രിമ പാരുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു

By online desk.16 10 2019

imran-azhar

 

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശത്തും പൂവാര്‍ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജിലും കൃത്രിമ പാരുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മത്സ്യ ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഉപജീവന മാര്‍ഗ്ഗം നല്‍കുന്നതിനുമാണ്യ 400 പാരുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ര്ട തുരമുഖ പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മാണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണിത്.
കൊല്ലങ്കോട്, വലിയതുറ, കൊച്ചുത്തുറ, പുത്തിയതുറ, പള്ളം, അടിമലത്തുറ എന്നീ മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം ഇരുനൂറ് മോണോലിത്തിക് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള റിന്‍ഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് (ആര്‍സിസി) പാരുറകളാകും സ്ഥാപിക്കുക. ജില്ലയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പൂവര്‍ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജിന്റെ തീരത്ത് 200 ഫെറോ സിമന്റ് റീഫ് മൊഡ്യൂളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.

ഒരുമിച്ച്, 400 റീഫ് മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഒരു കൃത്രിമ ക്‌ളസ്റ്ററും സൃഷ്ടിക്കും. തീരത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള മത്സ്യലഭ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കൃത്രിമ റീഫ് ക്‌ളസ്റ്റര്‍ ജല പരിസ്ഥിതിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും, മത്സ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുട്ടയിടുന്നതും നഴ്‌സറി നിലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും, സ്‌കൗട്ടിംഗിനായി മത്സ്യബന്ധന സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന മാര്‍ഗ്ഗം ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. 400 കൃത്രിമ പാറകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോസ്റ്റല്‍ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷനെ (കെഎസ്സിഎഡിസി) ഫിഷറീസ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തി.

3.75 കോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് ഇംപ്‌ളിമെന്റേഷന്‍ യൂണിറ്റ്, വിഴിഞ്ഞം പുനരധിവാസം വഴി പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഓരോ ആര്‍സിസി കൃത്രിമ റീഫ് മൊഡ്യൂളിനും. 47.79 ലക്ഷം ചിലവാകും, അതില്‍ കാസ്റ്റിംഗ്, ലോവിംഗ്, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൃത്രിമ റീഫ് വലിയ തോതില്‍ കാസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് ഇതാദ്യമായാണ് ഫെറോ സിമന്റ് റീഫ് മൊഡ്യൂള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ എന്‍ജിഒകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇത് ജനപ്രിയമാക്കാന്‍ കെഎസ്സിഡിസിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. പുത്തിയതുറ, കരിങ്കുളം, പൂവര്‍ മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആര്‍സിസി നിര്‍മ്മിച്ച 360 ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള കൃത്രിമ പാരുകള്‍ 2012 ല്‍ കെഎസ്സിഎഡിസി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. യന്ത്രവത്കൃത കപ്പലുകളുടെ ചൂഷണം മൂലം കടലിലെ മത്സ്യ ശേഖരം കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനാലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശത്തും പൂവാര്‍ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജിലും കൃത്രിമ പാരുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മത്സ്യ ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഉപജീവന മാര്‍ഗ്ഗം നല്‍കുന്നതിനുമാണ്യ 400 പാരുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ര്ട തുരമുഖ പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മാണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണിത്.
കൊല്ലങ്കോട്, വലിയതുറ, കൊച്ചുത്തുറ, പുത്തിയതുറ, പള്ളം, അടിമലത്തുറ എന്നീ മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം ഇരുനൂറ് മോണോലിത്തിക് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള റിന്‍ഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് (ആര്‍സിസി) പാരുറകളാകും സ്ഥാപിക്കുക.
ജില്ലയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പൂവര്‍ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജിന്റെ തീരത്ത് 200 ഫെറോ സിമന്റ് റീഫ് മൊഡ്യൂളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.

ഒരുമിച്ച്, 400 റീഫ് മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഒരു കൃത്രിമ ക്‌ളസ്റ്ററും സൃഷ്ടിക്കും. തീരത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള മത്സ്യലഭ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കൃത്രിമ റീഫ് ക്‌ളസ്റ്റര്‍ ജല പരിസ്ഥിതിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും, മത്സ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുട്ടയിടുന്നതും നഴ്‌സറി നിലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും, സ്‌കൗട്ടിംഗിനായി മത്സ്യബന്ധന സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന മാര്‍ഗ്ഗം ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. 400 കൃത്രിമ പാറകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോസ്റ്റല്‍ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷനെ (കെഎസ്സിഎഡിസി) ഫിഷറീസ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തി.

3.75 കോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് ഇംപ്‌ളിമെന്റേഷന്‍ യൂണിറ്റ്, വിഴിഞ്ഞം പുനരധിവാസം വഴി പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഓരോ ആര്‍സിസി കൃത്രിമ റീഫ് മൊഡ്യൂളിനും. 47.79 ലക്ഷം ചിലവാകും, അതില്‍ കാസ്റ്റിംഗ്, ലോവിംഗ്, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

കൃത്രിമ റീഫ് വലിയ തോതില്‍ കാസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് ഇതാദ്യമായാണ് ഫെറോ സിമന്റ് റീഫ് മൊഡ്യൂള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ എന്‍ജിഒകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇത് ജനപ്രിയമാക്കാന്‍ കെഎസ്സിഡിസിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. പുത്തിയതുറ, കരിങ്കുളം, പൂവര്‍ മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആര്‍സിസി നിര്‍മ്മിച്ച 360 ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള കൃത്രിമ പാരുകള്‍ 2012 ല്‍ കെഎസ്സിഎഡിസി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. യന്ത്രവത്കൃത കപ്പലുകളുടെ ചൂഷണം മൂലം കടലിലെ മത്സ്യ ശേഖരം കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനാലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

OTHER SECTIONS