വയോജനങ്ങൾക്കായി 70 ഡേ കെയർ സെന്ററുകൾ

By Online Desk.22 10 2019

imran-azhar

 

 

തിരുവനന്തപുരം: അണുകുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായ പല മാതാപിതാക്കളും വൃദ്ധസദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്. അത്തരം ആളുകളെ സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ മുതിർന്നവർക്കായി കൂടുതൽ ഡേകെയർ സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്. പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മൾട്ടി ഫെസിലിറ്റി ഡേകെയർ സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. നിലവിലുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങൾ നവീകരിക്കുമെന്ന് സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മുകുന്ദൻ യു പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് എഴുപതോളം വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും സന്തോഷത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സാ ഭവനവും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. വിദഗ്ധരുടെ ചികിത്സകളോടൊപ്പം അനുകമ്പാപൂർണ്ണവും ഇഷ്ടാനുസൃതവുമായ വൈദ്യസഹായം നൽകുക, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും എന്നിവയും ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. എച്ച്എൽഎഫ്പിപിടി സംസ്ഥാന പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വിമൽ രവി പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ പ്രായമായ താമസക്കാരെ കലം നിർമ്മാണം, കൂൺ കൃഷി തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തും, ബീച്ച് സന്ദർശനങ്ങൾ, യുവാക്കളുമായും വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രൂപ്പുകളുമായും ഇടപഴകൽ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരു ‘വിഷ് ലിസ്റ്റ്’ തയ്യാറാക്കുകയും പട്ടികയനുസരിച്ച് പരിപാടികൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

 

OTHER SECTIONS