ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം

By parvathyanoop.28 01 2023

imran-azhar

 

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ആദ്യഭാഗം വരെ)

 

കാര്യ പരാജയം, അപകടഭീതി, അലച്ചില്‍, ചെലവ് ഇവ കാണുന്നു. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ അനുകൂലം.

 

കാര്യവിജയം, ഇഷ്ട ഭക്ഷണസമൃദ്ധി, അംഗീകാരം ഇവ കാണുന്നു. തടസ്സങ്ങള്‍ മാറിക്കിട്ടാം.

 

ഇടവം (കാര്‍ത്തിക അവസാന മുക്കാല്‍ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെ)

 

കാര്യവിജയം കാണുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നടക്കാം. വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുകൂടാം. നല്ല നിമിഷങ്ങള്‍ പങ്കിടാം. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ പ്രതികൂലം. കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, അലച്ചില്‍ ഇവ കാണുന്നു.

 

മിഥുനം (മകയിരം രണ്ടാം പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം ആദ്യ മുക്കാല്‍ ഭാഗം വരെ)

 

കാര്യവിജയം, അംഗീകാരം, ആരോഗ്യം, സന്തോഷം ഇവ കാണുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നടക്കാം. വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി സന്തോഷം പങ്കിടാം.

 

കര്‍ക്കടകം (പുണര്‍തം അവസാന കാല്‍ഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)

 

ഉദരവൈഷമ്യം, പ്രവര്‍ത്തനമാന്ദ്യം, യാത്രാതടസ്സം, ധനതടസ്സം ഇവ കാണുന്നു. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ അനുകൂലം. അംഗീകാരം, യാത്രാവിജയം ഇവ കാണുന്നു. തൊഴിലന്വേഷണങ്ങള്‍ വിജയിക്കാം.

 

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാല്‍ ഭാഗം വരെ )

 

കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, ഉദരവൈഷമ്യം, പ്രവര്‍ത്തനമാന്ദ്യം, യാത്രാതടസ്സം, ധനതടസ്സം ഇവ കാണുന്നു.

 

കന്നി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാല്‍ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യപകുതി ഭാഗം വരെ)


കാര്യവിജയം കാണുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നടക്കാം. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാം. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കാം. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ പ്രതികൂലം. കാര്യപരാജയം, അപകടഭീതി, മനഃപ്രയാസം ഇവ കാണുന്നു.

 

തുലാം (ചിത്തിര രണ്ടാംപകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാല്‍ ഭാഗം വരെ )

 

കാര്യവിജയം, ഇഷ്ടഭക്ഷണസമൃദ്ധി, പരീക്ഷാ വിജയം ഇവ കാണുന്നു. പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം. അപ്രതീക്ഷിത വരുമാനയോഗം കാണുന്നു.

 

വൃശ്ചികം (വിശാഖം അവസാന കാല്‍ഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട വരെ)

 


കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, ഇച്ഛാഭംഗം, ശരീരക്ഷതം, യാത്രാപരാജയം ഇവ കാണുന്നു. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, മത്സരവിജയം, യാത്രാവിജയം ഇവ കാണുന്നു.

 

ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാല്‍ ഭാഗം വരെ )

 


കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, യാത്രാപരാജയം, ഉദരവൈഷമ്യം, ധന തടസ്സം ഇവ കാണുന്നു.

 

മകരം (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാല്‍ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെ )

 


കാര്യവിജയം, ധനയോഗം, ബന്ധുസമാഗമം ഇവ കാണുന്നു. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ പ്രതികൂലം. കാര്യപരാജയം കാണുന്നു.

 

കുംഭം (അവിട്ടം രണ്ടാംപകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാല്‍ ഭാഗം വരെ )

 


കാര്യപരാജയം, ധനതടസ്സം, യാത്രാതടസ്സം ഇവ കാണുന്നു. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, മത്സരവിജയം, ആരോഗ്യം ഇവ കാണുന്നു.

 


മീനം (പൂരുരുട്ടാതി അവസാന കാല്‍ഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)


കാര്യവിജയം, പരീക്ഷാവിജയം, ഉത്സാഹം, സന്തോഷം ഇവ കാണുന്നു. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ പ്രതികൂലം. കാര്യപരാജയം, അഭിമാനക്ഷതം, നഷ്ടം ഇവ കാണുന്നു.

 

OTHER SECTIONS