രാവണന്റെ ശിവതാണ്ഡവ സ്‌തോത്രത്താൽ പരമേശ്വരനെ ഭജിക്കൂ; അനുഗ്രഹങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും പ്രധാനമാകും