'റിലീസി'ന് മുമ്പേ മാരുതി കോംപാക്റ്റ് ക്രോസ് ഓവര്‍ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ്!