ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ DB12 ഇന്ത്യയിൽ, വില 4.59 കോടി രൂപ