ലോജിസ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ട് അപ് കമ്പനിയായ ക്വിഫെസ്ഴ്സിനെ ഏറ്റെടുത്ത് സിറ്റിക്സ് ലോജിസ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ്