നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി അദാനി ഗ്രുപ്പ്; പണയപ്പെടുത്തിയ ഓഹരികള്‍ മുന്‍കൂര്‍ പണം നല്‍കി തിരിച്ചുവാങ്ങും