ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ബ്രാൻഡായി ടിസിസ്; ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി