കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സ്ത്രീ ബലാത്സം​ഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി പിതാവിന്റെ പരാതി, സംഭവം കർഷകസമരത്തിനിടെ