ഭാര്യയെ കൊന്ന് 30 കിലോ ഉപ്പിട്ടുമൂടി; മുകളില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷിയും