വേനല്‍ക്കാലം എത്തി, ആരോഗ്യത്തില്‍ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം