വീട്ടിലൊരുക്കാം കുഞ്ഞുപൂന്തോട്ടം, ഇതാ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകള്‍...