വീട്ടിനുള്ളില്‍ ചൂട് കുറയ്ക്കാന്‍ ചെറുവിദ്യകള്‍, പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ?