വീടിനകത്തും ചെടികൾ വളർത്താം; മണ്ണിനു പകരം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലോ ?