ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സ്: ബോക്‌സിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി, വികാസ് കൃഷ്ണയക്ക് പരാജയം