സ്റ്റിപ്പിള്‍ചേസില്‍ അവിനാഷിന് സ്വര്‍ണം; റെക്കോഡ് നേട്ടം