6,749 രൂപ മുതൽ ഫോണുകൾ, ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് പ്രത്യേക ഓഫറുകളുമായി മോട്ടറോള