പാഴ്വസ്തു ശേഖരിക്കാൻ 'ആക്രിക്കട' ആപ്പ്; ചിത്രം പകർത്തി ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം