ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വാർത്തകൾ

ആലപ്പുഴയിൽ എ എം ആരിഫിന്റെ ലീഡ് 8110 വോട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ എ എം ആരിഫിന്റെ ലീഡ് 8110 വോട്ട്. ആലപ്പുഴ ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി എ എം ആരിഫ് 8110 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിജയസധ്യത. ആലപ്പുഴയിൽ എ എം ആരിഫിന്റെ ലീഡ് 8110 വോട്ട്. ആലപ്പുഴ ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി എ എം ആരിഫ് 8110 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിജയസധ്യത. ആലപ്പുഴയിൽ എ എം ആരിഫിന്റെ ലീഡ് 8110 വോട്ട്. ആലപ്പുഴ ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി എ എം ആരിഫ് 8110 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിജയസധ്യത. ആലപ്പുഴയിൽ എ എം ആരിഫിന്റെ ലീഡ് 8110 വോട്ട്. ആലപ്പുഴ ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി എ എം ആരിഫ് 8110 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിജയസധ്യത. ആലപ്പുഴയിൽ എ എം ആരിഫിന്റെ ലീഡ് 8110 വോട്ട്. ആലപ്പുഴ ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി എ എം ആരിഫ് 8110 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിജയസധ്യത