ലളിതമാണ് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം | Dr KP Paulose | SUT Hospital | World Diabetes Day | Kala KaumudiOTHER VIDEOS